Zmluvy

Zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SZRB Asset Management, a.s. podpísaná 22.decembra 2015

Zmluva o financovaní medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a SZRB Asset Management, a.s. podpísaná 18.decembra 2015

Zmluva o financovaní medzi Ministerstvom hospodárstva SR a SZRB Asset Management, a.s. podpísaná 18.decembra 2015

Rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom podpísaná 23.decembra 2008

Zmluva o financovaní medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskym investičným fondom podpísaná 28.októbra 2009

Zmluva o financovaní medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskym investičným fondom podpísaná 28.októbra 2009

Zmluva o financovaní medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Európskym investičným fondom podpísaná 28.októbra 2009

Vedľajší protokol č. 1 k Zmluve o financovaní z 28. októbra 2009 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Európskym investičným fondom zo dňa 30. júna 2011

 

Kompletné vládne materiály od roku 2000 týkajúce sa JEREMIE a IFN

Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády SR č. 752 z 21.októbra 2009 v znení uznesenia vlády SR č. 265 z 26. apríla 2010

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 752 z 21. októbra 2009

Návrh realokácie finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE a návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom

Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE

Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 - 2013

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa)

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007-2013

Návrh na zapojenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, akciová spoločnosť do štrukturálnych operáciíMetodické usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu týkajúce sa JEREMIE

Metodické pokyny CKO a Výklady CKOSystém finančného riadenia pre JEREMIE

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.2

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.2

 

COCOF dokumenty

Revised Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (08-02-2012)


Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (21-02-2011)

 

DRAFT GUIDANCE NOTE ON FINANCIAL ENGINEERING (17-06-2008)

Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period (16-07-2007)