Nástroje rizikového kapitálu

Každý dobre fungujúci finančný trh potrebuje dostupný štartovací kapitál a mentoring poskytovaný rizikovým kapitálom. V rámci aktivít JEREMIE Slovensko je na nástroje rizikového kapitálu vyčlenených 31 mil. EUR, ktoré pochádzajú z Operačného programu Výskum a vývoj a z Operačného programu Bratislavský kraj.

Nástroje rizikového kapitálu môžu byť kombináciou: 1. Seed fondu(ov), 2. Fondu rizikového kapitálu a/alebo 3. Ko-investičného fondu. Účasť súkromných investorov je potrebná v prípade Fondu rizikového kapitálu alebo Ko-investičného fondu, čím sa formou pákového efektu navýši alokácia JEREMIE.

Oprávnené MSP sa stanovujú najmä podľa definície Európskej komisie pre MSP (hlavnými podmienkami je maximálne 250 zamestnancov, maximálny obrat vo výške 50 mil. EUR za rok a maximálna bilančná suma vo výške 43 mil. EUR). Mladé a inovatívne MSP rozvíjajúce sa najmä prostredníctvom výskumu a vývoja, by mali mať väčší prístup k investovaniu do vlastného imania (equity), pričom cieľové podniky určí manažér fondu podľa komerčných princípov, najmä potenciálu rastu a exitu.

Súvisiacu schému pomoci de minimis nájdete v znení dodatku č. 4 tu.

Súvisiacu schému štátnej pomoci nájdete v znení dodatku č. 4 tu.